Climb Level 4 - นักบินและผู้ควบคุมการบิน ICAO Level 4

หลักสูตรออนไลน์เพื่อบรรลุมาตรฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษการบิน ICAO


 

   

 

 

เมื่อจำนวนเครื่องบินบนท้องฟ้ามีมากขึ้น ความจำเป็นเรื่องความปลอดภัยจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

รายงานทบทวนอุบัติเหตุของ ICAO 28000 รายงานระบุว่ากว่า 70% ของปัญหามีสาเหตุมาจากทักษะด้านภาษา

มาตรฐาน ICAO ในปัจจุบันกำหนดให้นักบินทุกคน ที่บินระหว่างประเทศและผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ทุกคนที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศต้องมีความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

ระดับภาษาอังกฤษนี้เรียกว่าภาษาอังกฤษ ICAO Operational Level 4 สามารถอ่านข้อบ่งชี้ด้านภาษา (พัฒนาโดย ICAO) ได้ที่นี่

 

 

 

คำรับรอง ลองก่อนตัดสินใจซื้อ CL4 ในข่าว
ความปลอดภัยบนน่านฟ้า ความปลอดภัยบนน่านฟ้า ความปลอดภัยบนน่านฟ้า

 

"ฉันต้องการบรรลุให้ได้อย่างน้อย ICAO Level 4 เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน ICAO"