หลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทางภาษาให้นักเรียน เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในระดับสูงขึ้นของอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ   

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย: การสร้างผลงานเขียนที่กระจ่างชัดและถูกต้อง การฝึกอ่านเอาใจความและข้อมูลเฉพาะอย่างละเอียด การพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล้ว ถูกต้อง และมีความมั่นใจ การฟังภาษาพูดที่อัดเทปไว้เพื่อความเข้าใจเฉพาะด้านและทั่วไป ทบทวนไวยกรณ์แบบเร่งรัด แนะแนวการใช้ชีวิตและการศึกษาในอังกฤษ ประกาศนียบัตรและรายงานผลการเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ทำงาน / ผู้บริหาร

หลักสูตรนี้เป็นผลักสูตรที่รวมการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปกับการเรียนตัวต่อตัว (1:1) เป็นหลักสูตรที่จัดตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ของนักเรียน (ตามผลการวิเคราะห์ความต้องการที่ทำอย่างละเอียด)

ภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรนี้จะเน้นพัฒนาการใช้ภาษาด้วยความเชื่อมั่น คล่องแคล้ว และถูกต้องในด้านต่างๆ ประกอบด้วย: ไวยกรณ์อย่างละเอียด แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการฟังและอ่าน แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารในกลุ่ม เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม รวมถึงกริยาวลีและสำนวน การออกเสียงและสำเนียงในการพูด
อายุขั้นต่ำ 			16 ปี วันเริ่ม 				5 สิงหาคม ถึง 01 กันยายน (4 สัปดาห์) 				8 กรกฎาคม ถึง 01 กันยายน (8 สัปดาห์) ระดับของชั้นเรียน 			"ขั้นกลางค่อนข้างสูง" ขนาดของชั้นเรียนสูงสุด 		10 คน จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 		15 (+ การบ้านอีก 10 ชม. ต่อสัปดาห์)   13:30h - 15:15h, 15:30h - 16:45h
ค่าหลักสูตร / ที่พัก
ค่าหลักสูตร
No. of weeks 4 8 Academic English £1484 £2712 จำนวนสัปดาห์ 4 8 Academic English £987 £1871
ค่าหลักสูตร / ที่พัก
ค่าหลักสูตร  
ทางเลือกที่ 1: 	GBP637 ต่อสัปดาห์ ทางเลือกที่ 2: 	GBP751 ต่อสัปดาห์  ทางเลือกที่ 3: 	GBP958 ต่อสัปดาห์ ทางเลือกที่ 4: 	GBP851 ต่อสัปดาห์ ทางเลือกที่ 1: 	GBP535 ต่อสัปดาห์ ทางเลือกที่ 2: 	GBP654 ต่อสัปดาห์  ทางเลือกที่ 3: 	GBP869 ต่อสัปดาห์ ทางเลือกที่ 4: 	GBP758 ต่อสัปดาห์

ราคา

ราคานี้รวม:
ราคานี้รวม:
ราคานี้รวม:
ราคานี้รวม:
ราคานี้รวม:
ราคานี้รวม:

ราคา

ราคา

select your language
Mayflower College, 1 Radford Road, Plymouth PL1 3BY, UK   Tel. 44-1752-673784   Fax. 44-1752-671537    english@maycoll.co.uk
Mayflower College of English - member of English UK Mayflower College of English - IELTS courses and test centre Mayflower College of English - test centre for BULATS - business English อายุขั้นต่ำ 			16 ปี * วันเริ่ม 				วันจันทร์ ระยะเวลาของหลักสูตร ตั		้งแต่ 1 ถึง 48 สัปดาห์ ระดับของชั้นเรียน 			ตั้งแต่ "ขั้นต้น" to "ขั้นสูง" ขนาดของชั้นเรียนสูงสุด 		10 คน (เฉลี่ยที่ 6 คน) จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 		15 หรือ 25	 15 - 09:15h - 11:00h, 11:15h - 12:30h) 25 - 09:15h - 11:00h, 11:15h - 12:30h, 13:30h-15:30h * Students aged 16 or 17 years will require parental consent (download here) and are advised to read the "General Information" (download here) อายุขั้นต่ำ 			16 ปี วันเริ่ม 				วันจันทร์ ระยะเวลาของหลักสูตร 		ตั้งแต 1 ถึง 26 สัปดาห์ ระดับของชั้นเรียน 			ตั้งแต่ "ขั้นต้น" ถึง "ขั้นสูง" ขนาดของชั้นเรียนสูงสุด 		10 คน จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 			 ทางเลือกที่ 1: 30 ชม. (25 ในกลุ่มและ 5 ตัวต่อตัว)ทางเลือกที่ 2: 25 ชม. (15 ในกลุ่มและ 10 ตัวต่อตัว)ทางเลือกที่ 3: 30 ชม. (15 ในกลุ่มและ 15 ตัวต่อตัว)ทางเลือกที่ 4: 35 ชม. (25 ในกลุ่มและ 10 ตัวต่อตัว)
คณาจารย์ของเราล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความกระตือรือร้น เน้นการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนแต่ละคน มีโอกาสเพิ่มศักยภาพของตนเอง ให้มากที่สุด การบรรจุวัฒนธรรมอังกฤษไว้ในการเรียน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ และสามารถนำทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติ ในสถานการณ์จริงได้ เรามีเป้าหมายให้การเรียนแต่ละบทมีประสิทธิภาพ สร้างแรงกระตุ้น และสนุกสนานไปพร้อมๆกัน จากประสบการณ์เราพบว่า นี่เป็นวิธีเรียนและพัฒนาที่ดีที่สุด
Customer reviews Customer reviews Customer reviews
ค่าหลักสูตร
ค่าหลักสูตร / ที่พัก
ราคา 1 2 3 4 5 6 8 12 24 36 48 15 ชม. ต่อสัปดาห์ £230 £459 £677 £902 £1,128 £1,328 £1,729 £2,531 £4,897 £7,037 £8,973 25 ชม. ต่อสัปดาห์ £324 £648 £954 £1,271 £1,589 £1,874 £2,442 £3,579 £6,948 £10,115 £13,077 ราคา 1 2 3 4 5 6 8 12 24 36 48 15 ชม. ต่อสัปดาห์ £393 £766 £1,121 £1,450 £1,752 £2,055 £2,659 £3,869 £7,481 £10,941 £14,213 25 ชม. ต่อสัปดาห์ £485 £954 £1,388 £1,812 £2,195 £2,583 £3,349 £4,878 £9,186 £13,471 £17,587